Betingelser


MyVendo.dk er en platform for formidling af ideer og produktinformation mellem brugere, forhandlere og producenter af produkter
indenfor marketing, firmabeklædning, reklamegaver og reklameprodukter. Forhandlere og producenter kan uploade profil  og produktinformation. Produktinformation kategoriseres med henblik på visning ved søgning på det pågældende produktkategori. MyVendo.dk formidler ingen salg, men er udelukkende bindeled på tværs af brugere på alle niveauer. Disse handelsbetingelser
gælder for alle oplægning af produkter, søgninger, visninger, oplagte profilsider m.v. på MyVendo.dk, der drives af Vendor ApS.
Brugere af MyVendo.dk inddeles i tre typer:
GRATIS BRUGER: Alle kan oprette en profil som gratis bruger.
FORHANDLER: En forhandler er en virksomhed, der som hovedaktivitet leverer reklameprodukter, firmatøj eller anden form for marketingsmateriale på B2B basis.
PRODUCENTER: Virksomheder, herunder  grossister og agenturer , der sælger produkter gennem forhandlere.    

Priser, abonnementsperiode og opsigelse.
Priserne for brug af  MyVendo.dk fremgår af den til enhver tid gældende prisliste, som er tilgængelig på MyVendo.dk. Betalingsbetingelser er 8 dage netto. FORHANDLERE og PRODUCENTER kan tegne forskellige abonnementer. Der henvises til prisliste for yderligere information herom. Et abonnement løber i 12 måneder. Abonnement kan fra begge parter opsiges med 3 måneders varsel til udløb af en abonnementsperiode. Et abonnement kan opgraderes i en abonnementsperiode således, at den resterende abonnementsperiode for det oprindelige abonnement krediteres forholdsmæssigt og det nye abonnement løber fra opgraderingen og i abonnementsperiode på 12 måneder.
MyVendo.dk forbeholder sig ret til at ændre priserne med en måneds varsel. Medmindre abonnenten senest 14 dage efter modtagelsen af meddelelse om prisændring har opsagt aftalen skriftligt, anses ændringen herefter som accepteret af abonnenten og kan kun opsiges efter normalt gældende betingelser. Ved oprettelse som abonnent skal handelsbetingelserne accepteres, og herefter fremsendes faktura pr. email. Såfremt en betaling ikke modtages deaktiveres abonnentens profil og produktvisninger. Deaktiverede produkter og profil slettes endeligt efter  6 måneder. Betalingskravet opretholdes uanset at abonnenten og dennes produkter er slettet.

Ændring af handelsbetingelser
MyVendo.dk kan med et varsel på 3 måneder ændre handelsbetingelserne. Abonnenten vil få ændringerne tilsendt pr. email. Medmindre abonnenten senest 14 dage efter meddelelsen er fremsendt opsiger abonnementet – med et varsel på 3 måneder - anses de meddelte ændringer accepteret af abonnenten. De til enhver tid gældende betingelser kan ses på ”min MyVendo.dk”

Uploading af profil og produkter samt brug af MyVendo.dk.
GRATIS BRUGER har adgang til ”min MyVendo” og kan oprette lister med gemte produkter.
ABONNENTER – hvorved forstås forhandlere og producenter - har adgang til at opl oade og redigere produktinformation og profiler samt ubegrænset adgang til at oprette ”mine lister”. Profil og produkter, der ønskes oplagt og/eller ændret, skal sendes til myVendo.dk. Oplagte produkter vil være synlige på MyVendo.dk senest 48 timer efter fremsendelse.
Opfylder en profil elle et produkt ikke kravene til oplægning, gives der besked til abonnenten, som har mulighed for at redigere sit produkt og på ny sende det myVendo.dk til oplægning.
Oplagte profiler og produktinformation må ikke indeholde rettigheder, kendetegn eller lignende, som den pågældende ikke råder og eller har samtykke til anvendelse af, herunder varemærker, ophavsrettigheder, designrettigheder eller andre beskyttede rettigheder. Der må ligeledes ikke være tale om oplægninger og beskrivelse med krænkelser af markedsføringsretlig karakter, efterligninger, uberettigede henvisninger, links m.v. ABONNENENTEN er forpligtet til at sikre accept af evt. benyttelse af andres logo, rettighed m.v. Profil og produktbeskrivelserne skal holdes i en ordentlig tone og i overensstemmelse med god markedsføringsskik, ligesom der ikke må oplægges billeder, der er anstødelige eller krænkende. Det er MyVendo.dk’s afgørelse om en profil, produktbeskrivelse og/eller billede anses for stødende, krænkende eller lignende. Der ydes ikke kompensation for evt. fjernede profiler og/eller produkter. MyVendo.dk forbeholder sig ret til – til enhver tid - at slette produkter og/eller billeder, visninger, ord, links, information, kontaktoplysninger fra hjemmesiden/platformen, ligesom MyVendo.dk kan nægte oplægning og ændringer i profiler og produkter uden økonomisk kompensation herfor. MyVendo.dk forbeholder sig ret til at afvise abonnenter. ABONNENTER er forpligtet til vedligeholde sine oplægninger, således at udsolgte eller udgåede produkter fjernes, redigeres eller deaktiveres. PRODUCENTER, der angiver FORHANDLERE ved produkter – og FORHANDLERE, der angiver PRODUCENTER ved produkter - er forpligtede til at sikre, at der rent faktisk er et samarbejdsforhold mellem parterne. Såfremt der rejses indsigelse herom fra en af parterne, er MyVendo.dk berettiget til uden videre at deaktivere det pågældende produkt straks og uden økonomisk kompensation.

Samtykke
ABONNENTEN giver ved indgåelse af  abonnementsaftalen tilladelse til, at MyVendo må fremsende nyhedsbreve og anden relevant information pr. email. Ligeledes giver abonnenten tilladelse til at MyVendo.dk kan bruge indholdet på MyVendo.dk i markedsføringsmæssig sammenhæng. Abonnenten kan ikke uden MyVendo.dk’s tilladelse bruge MyVendo.dk’s logo, udleveret materiale, eller kopiere indhold fra MyVendo.dk

Ansvarsbegrænsning
MyVendo.dk tilstræber at platformen er tilgængelig og anvendelig 24 timer i døgnet. MyVendo.dk er ikke ansvarlig for manglende tilgængelighed. Ved større opdateringer og vedligeholdelsesarbejder, der kan betyde manglende tilgængelighed i en længere periode, er MyVendo.dk forpligtet til at give abonnenten et varsel på 14 dage. Der ydes ikke kompensation for ”nedetid”. MyVendo.dk kan ikke drages til ansvar for tekniske fejl, servernedbrud, email-nedbrud, tyveri af computere og servere, hackerangreb, virus mv. MyVendo.dk er ikke  ansvarlig for udsolgte/udgåede produkter,  leveringssvigt o.lign.  MyVendo.dk kan ikke gøres ansvarlig for skader påført af produkter, som er vist på MyVendo.dk. Abonnenten er forpligtet til at sikre, at evt. referencer, logoer, kendetegn, henvisninger, rettigheder, links, m.v. bruges ifølge aftale med rettighedshaveren. Abonnenten indestår overfor MyVendo.dk for, at abonnentens navn, logo, oplagte produkter og billeder, kendetegn m.v. samt andet materiale ikke krænker noget patent, varemærke, ophavsret, design, logo, kendetegn eller andre rettigheder tilhørende tredjemand. MyVendo.dk er berettiget til at anvende platformen/hjemmesiden i markedsføringsmæssig henseende samt i andre henseender. Rejser tredjemand krav mod MyVendo.dk i medfør af påståede krænkelser af immaterielle eller markedsføringsmæssige rettigheder, forpligter abonnenten sig til at holde MyVendo.dk skadesløs for ethvert krav og for enhver omkostning, herunder for erstatningskrav og omkostninger til rådgivere m.v. som MyVendo.dk måtte blive mødt med som følge af krænkelsen.

Overdragelse
MyVendo er berettiget til at overdrage rettigheder og forpligtelser i henhold til abonnementsaftalen til tredjemand.

Tavshedspligt og Tvister
Oplysninger og aftaler, der ikke fremgår af MyVendo.dk’s handelsbetingelser, anses som fortrolige, og enhver information, som parterne er kommet i besiddelse af via samarbejdet, må ikke videregives til tredjemand. Såfremt der opstår tvister i anledning af oploading af produkter og profil, visninger, virksomhedsoplysninger, ændringer, formidlinger, krænkelser m.v. skal disse afgøres af Retten i Viborg og afgøres efter dansk ret.

Viborg DK, Juli 2013.
 

Top